મહિલા સમાનતા દિવસ - Blog Art

August 26, 2020by avani0

મહિલા સમાનતા દિવસ

https://www.blogarts.in/wp-content/uploads/2020/08/wooo.jpg
પ્રસ્તાવના :
 • 26,ઓગસ્ટના દિવસને મહિલા સમાનતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
 • એવું કહેવાય છે કે  ખરેખર, અમેરિકામાં પ્રથમ મહિલાઓએ તે વિશે વાત કરી હતી.
https://www.blogarts.in/wp-content/uploads/2020/08/history.jpg
ઇતિહાસ :
 • અમેરિકામાં મહિલાઓને મત આપવાનો અધિકાર પણ નહોતો.
 • 50 વર્ષની લડત પછી, અમેરિકામાં મહિલાઓને 26 Augustગસ્ટ 1920 ના રોજ મત આપવાનો અધિકાર મળ્યો.
 • મહિલાઓનો સમાનતા દિવસ આ દિવસને યાદ કરીને ઉજવવાનું શરૂ કર્યું.
 • અમેરિકામાં આ દિવસને મહિલા સમાનતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
 • લિંગ સમાનતાનો મુદ્દો એકલા અમેરિકાની સમસ્યા નથી.
https://www.blogarts.in/wp-content/uploads/2020/08/Womens-Equality-Day-Quotes-Sayings-Wishes-Greetings-Images-Pictures-Poster.jpg
વિશ્વ મહિલા સમાનતા દિવસ :
 • ઘણા દેશો આ અસમાનતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.
 • જ્યાં આ અંગે લોકોની માનસિકતામાં પરિવર્તન લાવવાની જરૂર છે.
 • અમેરિકાની સાથે-સાથે હવે મહિલાઓની સમાનતાનો મુદ્દો પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બની ગયો છે.
 • આ દિવસ ભારતમાં પણ ઉજવવામાં આવે છે.
 • હવે મહિલા સમાનતા દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.
લડત :
 • અમેરિકામાં મહિલાઓના અધિકાર માટેની લડત 1853 માં શરૂ થઈ હતી.
 • જેમાં પ્રથમ પરિણીત મહિલાઓએ સંપત્તિ ઉપર અધિકારની માંગ શરૂ કરી હતી.
 • તે સમયે, અમેરિકામાં મહિલાઓની સ્થિતિ આજની જેમ નહોતી.
 • 1920 માં, મહિલાઓ મતના અધિકારની લડતમાં જીતી ગઈ.
https://www.blogarts.in/wp-content/uploads/2020/08/Women-helping-women-1583583567564.png
ભારતમાં ઉજવણી :
 • તે જ સમયે, ભારતમાં પણ, મહિલાઓને મત આપવાનો અધિકાર બ્રિટીશ શાસન દરમિયાન જ મળ્યો હતો.
 • યુ.એસ. માં, 26 Augustગસ્ટ વુમન સમાનતા દિવસની ઉજવણી કરે છે.
 • જે બાદ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ઉજવણી થવા લાગી.

મારા મતે :

 • આમ જોઈએ તો હવે મહિલાને દરેક ક્ષેત્રમાં પુરુષ જેટલા હક અને દરરજો આપવામાં આવે છે.
 • અને આજની મહિલાઓ તેનો ભરપૂર ફાયદો લઈને સફળ પણ થઈ છે.
 • પરંતુ મારા મતે આ કોરોનાની મહામારીમાં કોઈએ કોઈથી આગળ કે પાછળ જવાની જરૂર નથી.
 • સ્ત્રી અને પુરુષે બન્નેએ સાથે મળીને એકબીજાની મદદ કરીને સમાન સ્તરે પ્રગતિ કરવાની છે.

avani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Blog Arts. All rights reserved. || Power by : VR4Creativity

© 2020 Blog Arts. All rights reserved. || Power by : VR4Creativity

Share This