સૌને સમર્પિત - Blog Art

March 25, 2020by avani0
https://www.blogarts.in/wp-content/uploads/2020/03/RRRRR-2-320x258.png

આજે આપણે ઘરમાં રહીએ !!

સરકારનો ધન્યવાદ માની,

તેની વિચારધારાને અનુસરીને, ચાલો..

આજે આપણે ઘરમાં રહીએ !!

બાળકો સાથે રમત રમી,

વડીલો સાથે વાતો કરીને, ચાલો..

આજે આપણે ઘરમાં રહીએ !!

મનપસંદ ફિલ્મો જોઈને ,

મનપસંદ વર્ક કરી હર્ષ સાથે , ચાલો..

આજે આપણે ઘરમાં રહીએ!!

ન તો ધુમાડો કે ન તો પ્રદૂષણનો ભય ,

કંઈજ કર્યા વિના વાતાવરણ શુદ્ધ કરીને, ચાલો..

આજે આપણે ઘરમાં રહીએ !!

આપણી માટે ખુબ કમાયા ,

આપણા બાળકો માટે ખુબ કમાશું ,

દેશને બચાવવા થોડા દિવસો ઘરે બેસી , ચાલો..

આજે આપણે ઘરમાં રહીને ,

કંઈજ કર્યા વિના ઘણું ઘણું કરીએ।

avani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Blog Arts. All rights reserved. || Power by : VR4Creativity

© 2020 Blog Arts. All rights reserved. || Power by : VR4Creativity

Share This